مسیر صفحه جاری : درباره انجمن»آئین نامه اجرایی کمیسیون های تخصصی
آئین نامه اجرایی کمیسیون های تخصصی

 

 آیین نامه اجرایی کمیسیون های تخصصی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرفی

ماده 1 : کمیسیون های تخصصی انجمن انبوه سازان آذربایجان شرقی مطابق مواد 35 و 36 اساسنامه این انجمن و با هدف استفاده ی بهینه از تخصص ها و تجارب اعضا در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیتها تشکیل می گردند.ماده 2 : انجمن انبوه سازان آذربایجان شرقی طبق مصوبه جلسه دوازدهم از دوره پنجم مورخ 12/11/92 دارای 5 کمیسیون تخصصی می باشد که عبارتند از:1) کمیسیون آموزش،تحقیقات و همایشهای تخصصی2) کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف3) کمیسیون روابط عمومی،تبلیغات و امور رفاهی4) کمیسیون آمار،اطلاعات،بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی5) کمیسیون پی گیری های اداریتبصره 1 : آیین نامه اجرایی کمیسیونهای تخصصی پس از تصویب در هیات مدیره ی انجمن برای همه ی کمیسیونها لازم الاجرا می باشد.تبصره 2 : هیات مدیره انجمن می تواند در صورت لزوم و یا پیشنهاد کمیسیونها، اقدام به بازنگری و اصلاح آیین نامه اجرایی نماید.ماده 3 : هر کمیسیون حداقل از 7 عضو حقیقی یا حقوقی انجمن تشکیل می شود.تبصره 3 : هیات مدیره انجمن از طریق انتصاب یک نفر به عنوان مسئول هماهنگی کمیسیونها،بر نحوه ی تشکیل و فعالیت کمیسیونها نظارت می نماید.تبصره 4 : مسئول هماهنگی کمیسیونها موظف به تشکیل دوره ای جلسات هماهنگی با حضور روسای هر کمیسیون و ارائه ی گزارش و ارزیابی به هیات مدیره انجمن می باشد.تبصره 5 : پس از انتخابات هر دوره از هیات مدیره ی انجمن،اعضای هیات مدیره نسبت به معرفی مسئول هماهنگی و نمایندگان هیات مدیره در کمیسیونها اقدام می نمایند. ماده 4 : در اولین جلسه ی هر کمیسیون ترکیب هیات رئیسه ی آن به ترتیب زیر تعیین می شوند:1) رئیس کمیسیون به انتخاب اعضا2)دبیر کمیسیون به انتخاب اعضا3) نماینده ی هیات مدیره با انتصاب از طرف هیات مدیره انجمنتبصره 6 : مسئولیت تشکیل و اداره ی جلسات کمیسیون بر عهده ی رئیس کمیسیون می باشد.تبصره 7 : دبیر کمیسیون موظف به تنظیم زمان جلسات،اطلاع رسانی به اعضا و تنظیم دستور کار و صورتجلسه ی کمیسون با قید حاضرین و غائبین در جلسه می باشد.تبصره 8 : نمایندگان هیات مدیره در کمیسیونها  موظف به پیگیری طرح ها و مصوبات کمیسیون خود در هیات مدیره خواهند بود.تبصره 9 : حضور یکی از اعضای هیات رئیسه برای رسمیت بخشیدن به جلسات الزامی می باشد.تبصره 10 : انتخابات هیات رئیسه ( به استثنای نماینده ی هیات مدیره در کمیسیون ) هر سال تجدید گردیده و اعضای هیات رئیسه و سایر اعضای کمیسیون می توانند بدون محدودیت سنواتی در انتخابات ثبت نام نمایند. ماده 5 : کمیسیونها بایستی حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه داده و صورتجلسه ی خود را پس از امضای حاضرین به دبیر خانه ی انجمن ارائه نمایند.تبصره 11 : در صورت حضور بیش از نصف اعضا ، جلسه ی کمیسیون رسمی بوده و مصوبات کمیسیون با رای بیش از نصف حاضرین نافذ خواهد بود.تبصره 12 : در صورت غیبتهای غیر موجه و مکرر هر یک از اعضا،بنا به تشخیص کمیسیون مربوطه نسبت به قطع یا تداوم حضور فرد مورد نظر در کمیسیون تصمیم گیری به عمل خواهد آمد.تبصره 13 : حضور تمامی اعضا در کمیسیونها بصورت داوطلبانه  و افتخاری و بدون حق الزحمه می باشد.تبصره 14 : صلاحیت تشکیل جلسات فوق العاده با هیات رئیسه می باشد.ماده 6 : هر يك از كميسيونهاي در بدو تشكيل، برنامه عملياتی خود را طبق مقررات اساسنامه، تنظيم و جهت تصويب به هيات مديره تسليم خواهد نمود.تبصره 15 : برنامه عملیاتی بایستی مشتمل بر سرفصلهای فعالیت،تعریف،مشروح وظایف و اختیارات و مکانیسم اجرای مصوبات باشد.تبصره16 : مصوبات کمیسیونها پس از تصویب هیات مدیره انجمن قابلیت اجرا خواهند داشت.ماده 7 : کمیسیونها پس از تعیین هیات رئیسه و تدوین و تصویب برنامه عملیاتی می توانند نسبت به جذب اعضای جدید اقدام نمایند.تبصره 17 : تعداد اعضای کمیسیونها نباید بیش از 15 نفر باشد.تبصره 18: در صورت تعدد تقاضا برای عضویت و تکمیل حد نصاب کمیسیونها،هیات مدیره ی انجمن می تواند اقدم به تشکیل کمیسیونهای جدید نماید.ماده 8 : بنا به تقاضای کمیسیونها،دبیرخانه ی انجمن می تواند از کارمندان وابسته و متخصصین امور ساختمانی و اقتصادی،وزارتخانه ها،بانکها و بنگاههای دولتی و غیر دولتی و غیره،عنداللزوم برای شرکت در کمیسیونها دعوت نماید.ماده 9 : اختیار تشکیل،تلفیق و انحلال کمیسیونهای تخصصی بر عهده ی هیات مدیره ی انجمن می باشد.ماده 10 : در باره ی سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه بر طبق اساسنامه و مصوبات هیات مدیره انجمن،تصمیم گیری خواهد شد.ماده 11 :  این آیین نامه در 11 ماده و 18 تبصره ی انضمامی تنظیم و در تاریخ 13/2/92 به تصویب هیات مدیره ی انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی رسیده است.