مسیر صفحه جاری : درباره انجمن»آئین نامه عضویت
آئین نامه عضویت در انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی

ماده1ـ شرايط اشتغال درحرفه انبوه سازي:

مشخصات متقاضيان عضويت درانجمن صنفي انبوه سازان مسكن كه ازاين پس«انجمن» ناميده خواهد شد، با توجه به شرايط مندرج درماده 5 اساسنامه ،به شرح زيراست :

الف: انبوه سازشخص حقيقي يا حقوقي است كه درزمينة سرمايه گذاري یا مشاركت  به ساخت وساز انبوه مسكن اشتغال دارد وداراي شرايط زيرمي باشد:

1ـ داشتن حداقل سه سال سابقه فعاليت مستمردرحرفه ساخت وسازمسكن وساختمان.

2ـ داشتن پايانكارحداقل20واحد مسكوني درتبریز( یک بلوک حداقل 10 واحد) ویا 10واحد درسایرشهرهای استان.

3- متقاضیان حقوقی به شرط ارائة دوفقره پروانه اشتغال به كارمهندسي نيازي به ارائة پايان كارنداشته وبا ارائة يك فقره پروانه ساختماني حداقل 10 واحدي مي توانند به عضويت انجمن درآيند.

ب: تأييد يك نفرازاعضاء هيئت مديره ويا دونفرازاعضاء ازانجمن الزامي است.

پ: درحوزه فعاليت كه مي تواند درتبريزيا شهرستانها باشد، داراي دفترومحل كار، تلفن وكدپستي بوده،كه  

به صورت كتبي همراه با تغييرات به«انجمن» اعلام مي شود.    

ت: كليه انبوه سازان اعم ازحقيقي وحقوقي درحد اطلاع هيئت مديره انجمن، منزه ازسوء اشتهارباشند.

ماده 2 ـ نحوه رسيدگي به تقاضاي عضويت:

 الف: متقاضي حقيقي ياحقوقي عضويت در«انجمن» فرم تقاضاي عضويت را تکمیل و مهروامضاء نموده وبه انضمام مدارك زيربه دفترانجمن تحويل مي نمايد.

1ـ يك نسخه ازروزنامه رسمي كشورحاوي آگهي تأسيس وآخرين تغييرات بوجود آمده براي اشخاص حقوقي  

2ـ كپي شناسنامه براي اشخاص حقيقي

3ـ فتوكپي آخرين مدارك تحصيلي سهامداران وپروانة اشتغال به كارمهندسي(درصورت دارا بودن)

5- فتوكپي پايانكاروپروانه هاي ساختماني

ماده3ـ مراحل و نحوه رسيدگي به تقاضاي عضويت :

الف: رسيدگي به تقاضاي متقاضي عضويت تحت مسئوليت كامل هيئت مديره مي باشد. هيئت مديره مي تواند بررسی انطباق مدارك، مصاحبه وتحقيق را به اشخاص مورد نظرخود واگذار نمايد، نهايتاً نتيجه به متقاضي اعلام ميگردد.

ب: پس ازقبول عضويت متقاضي درانجمن، متقاضي مكلَف به اجراي اهداف اساسنامه ای بوده ومسئولیت اجرای وظایف مربوط به اعضاء، مندرج دراساسنامه را مي پذیرد.

ماده 4 ـ ورود و حق عضويت ساليانه :

مبلغ وروديه وحق عضويت ساليانه درهرسال به پيشنهاد هيئت مديره تعيين مي گردد ومتقاضي عضويت مي بايست همراه وروديه حق عضويت سال اول را درزمان قبول عضويت بطوريكجا وحق عضويت سالهاي بعد را درسه ماهه اول هرسال به انجمن بپردازد.

ماده5 ـ مقررات متفرقه :

الف: درج مراتب عضويت هرشخصيت حقوقي درنامه ها، بروشورها، تابلوهاي تبليغي با عنوانعضو انجمن انبوه سازان مسكن وساختمان مجازمي باشد، كه درصورت تعليق يا لغوعضويت، عنوان فوق ازتمام محلهاي ثبت شده حذف خواهد شد.

ب: درصورت لغوعضويت مطابق آئين نامه هاي داخلي پس ازيكسال مي تواند نسبت به عضويت مجدد خود اقدام نمايد.

ماده6 ـ تشخیص صلاحیت :

 قبول عضویت درانجمن به معنای تشخیص صلاحیت، تعیین پایه وظرفیت اشتغال به کارمتقاضی نبوده وعضوانجمن بایستی حسب مورد نسبت به تطبیق شرایط خود با ضوابط تعیین شده دردستورالعمل مذکوراقدام نماید.

اين آئين نامه مشتمل بر6 ماده بوده و در جلسة مورّخ 17/07/84 هيئت مديره به تصويب رسيده است.