مسیر صفحه جاری : درباره انجمن»اساسنامه
اساسنامه انجمن

بسمه تعالي

«  اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي انبوه سازان مسکن وساختمان آذربایجان شرقی »

مصوب مجمع  عمومی فوق العاده مورخه 93/09/02

موضوع آگهی روزنامه  مهدآزادی شماره 6936 مورخ 93/08/06

 

فصل يكم – كليات

ماده 1 - هدف :

            به استناد مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجراي آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون هاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز مي باشد ؛ اين اساسنامه براي تشكيل اين انجمن صنفي تدوين مي‌گردد .

ماده2 -  نام ، حوزة فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي :

نام انجمن صنفي : انجمن صنفي کارفرمايي انبوه سازان مسکن وساختمان آذربایجان شرقی مي باشد كه در اين اساسنامه به اختصار « انجمن صنفي » ناميده مي‌شود .

حوزة فعاليت انجمن صنفي -  حوزة جغرافيايي آذربایجان شرقی مي باشد ،  نشاني اقامتگاه قانوني و محل استقرار دفتر مركزي انجمن تبریز- ولی عصر- انتهای خیابان نظامی- ضلع شمالی پارک نظامی- پلاک12 می باشد.

تبصره - هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد ، اقامتگاه قانوني انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را - بعد از تصویب در مجمع عمومی-  همزمان با اطلاع به اعضاء رسانده وبه طور کتبي به اداره کل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي آذربایجان شرقی نيز منعکس نمايد .

ماده 3- وظايف و اختيارات انجمن صنفي :

1 ـ انجام آن قسمت از وظايفي كه از طرف مؤسسات دولتي طبق موازين قانوني بعهده انجمن واگذار مي شود.

2 ـ حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و مشترك انبوه سازان مسكن و ساختمان و دفاع از حقوق اجتماعي صنف.

3 ـ ايجاد روابط حسنه بين اعضاي خود و انتقال تجربيات به يكديگر و ايجاد بستر مناسب براي سرمايه گذاري و انبوه سازي مسكن و ساختمان.

4 ـ ملزم نمودن كليه اعضاي انجمن به مراعات اصول فني و قواعد صحيح ساخت و ساز و كنترل بر ورود سازندگان غير متخصص به فعاليتهاي انبوه سازي.

5  ـ مطالعه و تحقق تأمين بهداشت اعضاء و كاركنان فني و غير فني آنها.

6 ـ تشكيل صندوقهاي همياري و مؤسسات اعتباري و تضمين صنفي و شركتهاي تعاوني براي اعضاء و كاركنان آنها و كسب مجوز از مقامات ذيصلاح.

7 ـ تهيه هرگونه اطلاعات و نشر آنها در رابطه با امور صنفي مربوطه و ايجاد واحدهاي كامپيوتري و سايت براي استفاده اعضاء.

8 ـ برگزاري كلاسها و سمينارها و گردهمائي فني و علمي و اقتصادي جهت بالابردن كيفيت ساخت و ساز و فراهم سازي زمينه استفاده از تكنولوژي روز در امر توليد انبوه مسكن و ساختمان.

9 ـ فراهم نمودن امكانات برگزاري تورهاي سياحتي جهت بازديد از دستاوردهاي روز در نمايشگاه بين المللي و داخلي و كمك به اعضاء در جهت شركت در دوره هاي تخصصي و سمينار و گردهمائي كه در سراسر دنيا در ارتباط با موضوع فعاليت انجمن صورت مي گيرد.

10 ـ بررسي راهكارهاي جلب سرمايه خارجي جهت بكارگيري در امر توليد انبوه مسكن و ساختمان و ايجاد روابط فيمابين اعضاء خود و اعضاء ساير انجمنهاي مرتبط در سراسر ايران.

11 ـ بررسي راههاي سرمايه گذاري و مشاركت با طرفهاي خارجي و داخل و خارج از ايران.

12 ـ ايجاد ارتباط با انجمن صدور خدمات فني و مهندسي جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي صدور خدمات موضوع انبوه سازي به خارج از كشور.

13 ـ سعي در حفظ حقوق قانوني و روابط اعضاي انجمن با ادارات و نهادهاي رسمي و شهرداريها و سازمان مسكن و شهرسازي و رفع مشكلات موجود.

14 ـ ارائه طرحهاي انبوه سازي بطور كلي و بررسي راهكارهاي توسعه صنعت انبوه سازي مسكن و ساختمان.

15 ـ معرفي نماينده به ادارات دارائي و سازمان تأمين اجتماعي و شهرداري و استانداري و ساير ادارت و وزارتخانه ها جهت شركت در كميسيونهاي مربوط به انبوه سازي مسكن و ساختمان.

16 ـ سعي در تهيه اصلاح پيش نويس آئين نامه ها و قوانيني كه قبلاً تهيه شده و يا در دست تهيه مي باشد و اعلام نظر در خصوص آنها در صورت ارجاع از طرف دولت و مجلس و مؤسسات وابسته به آنها.

17 - تشكيل شوراي حكميت جهت رفع اختلاف فيمابين اعضاء و سعي در رفع اختلاف اعضاء با ساير نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با انبوه سازان.

فصل دوم

شرايط عضويت ، تعليق ، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي

ماده 4 – شرايط عضويت :

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در زمينه توليد انبوه مسكن و ساختمان فعاليت مي نمايند  مي توانند با قبول اساسنامه و رعايت مفاد آن تقاضاي عضويت در انجمن را بنمايند و هيئت مديره در اولين جلسه ضمن بررسي اين تقاضا نسبت به قبول و يا رد درخواست اقدام خواهد نمود بشرط آنكه دليل رد درخواست عضويت را صراحتاً ذكر نمايد و شرايط كلي عضويت در انجمن براساس تبصره ماده 2 آئين نامه چگونگي تشكيل حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن هاي صنفي و قانون هاي مربوط ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران بوده و داشتن شرايط زير جهت عضويت الزامي است.

1ـ داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2 ـ متدين به يكي از اديان رسمي كشور در خصوص اشخاص حقيقي و مديران اشخاص حقوقي

3 ـ نداشتن پيشينه كيفري در خصوص اشخاص حقيقي و مديران  اشخاص حقوقي كه موجب محروميت آنها از حقوق اجتماعي باشد.

4ـ قبول و تعهد اجراي مفاد اين اساسنامه.

5ـ فعاليت در حوزه انجمن صنفي و اشتغال به انبوه سازي.

6 ـ پرداخت وروديه و حق عضويت تعيين شده بطريقي كه اساسنامه و يا مجامع عمومي مشخص مي نمايند.

تبصره 1 : هر يك از اعضاء كه شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست بدهد از عضويت در انجمن صنفي مستعفي شناخته مي شود و عضو مستعفي ملزم به انجام تعهدات قبلي خود مي باشد و در صورت عدم رعايت آنها عضو اخراجي تلقي مي شود.

تبصره 2 : تعيين و يا تغيير ضوابط عضويت در صلاحيت مجمع عمومي بوده و هيئت مديره مجري مصوبات آن مي باشند و هر شخصي كه نسبت به رد درخواست عضويت خود و يا استعفا و اخراج خود اعتراض داشته باشد قبل از تشكيل مجمع كتباً به بازرسان انجمن و هيئت مديره اطلاع داده و در مجمع ميتواند اعتراض خود را مطرح نمايد و تصميمات مجمع در خصوص آنها قطعي و لازم الاجرا مي باشد

.ماده 5- موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي :

1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 8 اين اساسنامه (با اعلام مسئولان مالي انجمن صنفي) .

2- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه ، توصيه‌ها و تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن (باتشخيص هيأت مديره انجمن صنفي) .

3- از دست دادن شرايط مندرج در ماده 5 اين اساسنامه.

4- آراء قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشورمبني بر محروميت از حقوق اجتماعي .

5- تغيير حرفه يا صنعت  و عدم فعاليت بيش از شش ماه در حرفه يا صنعت مربوط

تبصره 1 – در موارد بندهاي 1و 2 عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي عادی به حالت تعليق درمي آيد وتارفع تعليق توسط مجمع عمومي عادي ، حق راي نخواهد داشت و در موارد 3 و 4 و 5 محروميت از عضويت با راي مجمع عمومي عادي قطعي مي گردد .

تبصره 2- اعتراض عضو معلق مي تواند در اولين جلسه مجمع عمومي عادی مطرح و تصميمات مجمع در اين مورد قطعي و لازم الاجرا است و دبيرخانه موظف است شكايت معترض را به مجمع عمومي عادی اعلام نمايد .

تبصره 3 – عضوي كه تعليق يا سلب عضويت مي گردد موظف به انجام تعهدات پذيرفته شده خود مي باشد .

ماده 6- منابع مالي انجمن صنفي :

الف – وروديه كه فقط براي يك باردريافت مي‌گردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي تعيين مي گردد .

ب - حق عضويت سالیانه که نحوه پرداخت آن توسط مجمع عمومي عادي تعيين مي گردد .

ج – كمك ‌هاي مالي داوطلبانه اعضا .

تبصره - قبول و دريافت كمك‌هاي مالي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي غير عضو منوط است به عدم ايجاد مانع جهت دستيابي به اهداف و منافع انجمن .

ماده 7- كليه اعضا بايد حق عضويت خود را به طور مرتب و با توجه به ماده7 به حساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين و اعلام مي‌كند واريز و رسيد بانكي را به خزانه‌دار تسليم نمايند .

تبصره 1- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود، قابل استرداد نيست .

تبصره 2- هيأت مديره نمي‌تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند. 

ماده 8 - چنانچه هر يك از اعضا در مدت حداكثر سه ماه بدون دليل موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد، از طرف خزانه‌دار به وي اخطار كتبي داده مي‌شود و چنانچه از تاريخ اخطار، حداكثر ظرف يك ماه اقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايد ، با تصويب هيات مديره، عضويت شخص مذکوردرانجمن صنفي، به حالت تعليق در مي آيد . اخراج يا قبول مجدد عضويت آنان از اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد .

تبصره - تشخيص موجه بودن دليل اعضاي مورد نظر، با هيأت مديره خواهد بود .

فصل سوم

اركان انجمن صنفي

ماده 9- اركان انجمن صنفي عبارت است از :

1- مجمع عمومي

2- هيأت مديره

3- بازرس يا بازرسان

الف - مجمع عمومي ، حدود وظايف و اختيارات آن :

ماده 10 – مجمع عمومي كه عالي‌ترين ركن انجمن صنفي است؛ از اجتماع اعضاء حقيقي و اعضاي حقوقي ، با هماهنگي اداره کل تعاون،  کارورفاه اجتماعي آذربایجان شرقی به دو صورت عادي وفوق العاده تشكيل مي گردد.

تبصره 1 – براي تشكيل مجامع عمومي عادي وفوق العاده، هيأت مديره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسيله دعوتنامه كتبي  وانتشارآن درروزنامه ای که نام ونوع آن به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده است  بطوریكه در آن روز ، ساعت، مكان تشكيل و دستور جلسه به طور روشن قيد شده باشد؛ اقدام نمايد. بديهي است از تاريخ دعوت اعضاء تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي ، مي بايستي حداقل 20 روز کاری و حداكثر 45 روز فاصله باشد .

تبصره 2 – هيات مديره مكلف است دست كم سه ماه قبل از پايان دوره ، مجمع عمومي عادی را براي تجديد انتخابات دعوت نمايد . اين دعوت با تصويب هيات مديره خواهد بود .

تبصره 3 – بازرسان يا يك سوم اعضاء مي توانند در هر زماني كه تشخيص مي دهند نسبت به تشكيل جلسه مجمع عمومي عادی اقدام نمايند .

تبصره 4 – دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده ، مكلفند موضوع و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل بیست روز پيش از تشكيل بدون احتساب ايام تعطيل ، با دعوت نامه كتبي به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي اعلام  نمايند .

تبصره 5 – اخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيات مديره ، هيات داوري و بازرسان و ساير مواردي كه مجمع عمومي تصويب نمايد ؛ به طور كتبي و مخفي به عمل خواهد آمد .

ماده 11- مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور حداقل نصف به اضافه ي يك اعضاء رسميت مي يابد . چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت خواهد يافت . درصورتي که پس از طي مراحل اول و دوم ، مجمع عمومي عادي حد نصاب لازم را کسب ننمايد ؛ مرحله سوم آن با حضور عده حاضر برگزار خواهد شد .

تبصره 1 – مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص ودعوت هيأت مديره يا بازرسان يا يك سوم اعضاء به طور فوق العاده تشكيل مي گردد. اين مجمع نيز داراي وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود .

تبصره 2- تصميمات مجمع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هيأت مديره و بازرسان كه با اكثريت نسبي آراي حاضران نافذ خواهد بود .

تبصره3- درمجامع عمومی وکالت قابل پذیرش می باشدوهرعضومی تواندفقط وکالت یک نفرازاعضاءراجهت حضور درمجمع باداشتن حق رای داشته باشد.

ماده 12 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از :

1- استماع گزارش هيأت مديره وبازرس يا بازرسان در مورد كارهاي انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب آن و همچنين اتخـاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مربوط به برنامـه هـاي سـال جاري و آتـي انجـمن صنفي .

2- استماع ، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار درخصوص صورت هاي مالي سالانه و بودجه آتي انجمن صنفي .

3- ارايه رهنمود و تصويب سياست هاي كلي و تعيين خط مشي و برنامه هاي آتي انجمن صنفي .

4- تعيين چگونگي اطلاع رساني به اعضاء درخصوص دعوت به مجمع عمومي وساير موارد .

5- بررسي و تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن صنفي كه صلاحيت آنان از سوي هيأت مديره تأييد نشده باشد .

6- رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه ، عضويت آنان در انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت شده اند( موضوع ماده 6 اساسنامه )  .

7- تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمان هاي دسته جمعي براي استيفاي حقوق و خواسته هاي قانوني اعضا.

8- ايجاد كميته ها و همكاري براي تأسيس و تقويت شرکت هاي تعاوني وسايرمراکزمرتبط.

9- انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان انجمن صنفي.

10- اتخاذ تصميم در مورد عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط يا خارج شدن از كانون هاي مذكور.

11- تعيين ميزان وروديه و حق عضويت و نحوه پرداخت آن.

ماده 13 – مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد موضوع ماده 15، بنا به دعوت هيئت مديره یا بازرسان يا يک سوم اعضاء با حضور نصف بعلاوه یک اعضا تشكيل خواهد شد . چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلة دوم با حضورحداقل یک سوم اعضاء رسميت مي يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم ، با اكثريت دو سوم آراء اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 14- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از :

1- طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه .

2- عزل انفرادي يا دسته جمعي اعضاي هيات مديره و بازرسان .

3- انحلال انجمن صنفي و انتخاب هيأت تصفيه .

تبصره - پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه ، بايد حداقل بیست روز قبل از برگزاري مجمع به اطلاع اداره کل تعاون كار و رفاه اجتماعي آذربایجان شرقی برسد .

ماده 15- پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسة‌ مجامع عمومي توسط رئيس يا يكي از اعضاي هيئت مديره، بلافاصله هيأت رئيسه مجامع عمومي مركب از دست کم يك رئيس ، يك نايب رئيس و يك منشي از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و اداره ي جلسه را بر عهده خواهند گرفت .

تبصره1: چنانچه انتخابات هيأت مديره و بازرسان يا يكي از آنها نيز در دستور كار مجمع عمومي عادی باشد ؛ دو نفر ديگر به عنوان ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با راي اكثريت اعضا انتخاب مي شوند مشروط بر اینکه انجمن دارای بیش از 15 عضو باشد.

تبصره2- اعضاي هيأت رئيسه مجمع عمومي عادی نبايد كانديداي عضويت  درهيأت مديره و بازرسان باشند( مگر زماني كه حاضران مجمع عمومي كمتر از 20 عضو باشد) .

تبصره3- برگزار كنندگان مجامع عمومي  موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي، آن را به امضاي اعضاي حاضر برسانند .

تبصره4- هيات رئيسه مكلفند در پايان راي گيري ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب حائزان اكثريت آرا ،اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره ،بازرسان اصلي و علي البدل را در صورت جلسه مجمع عمومي تعيين نمايند.

تبصره 5:هرگاه در مجامع عمومي ، شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نيابد ، هيات رئيسه مجمع با تصويب اكثريت اعضا مي تواند اعلام تنفس نموده ، تاريخ جلسه بعدي را كه حداكثر از سه هفته بيشتر نباشد ؛ معين كند . تمديد جلسه ، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم براي تشكيل جلسه همان نصاب قبلي مي باشد كه در صورت عدم تشكيل ، در مرحله بعدي ،  مجامع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده 16- چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادی با ذكر دلايل به چگونگي انجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند ، هيأت رئيسه مكلف خواهند بود ، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض ، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي انجمن صنفي خصوصاً اعضاي معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايند .

تبصره - چنانچه اعتراض يا اعتراض هاي رسيده وارد باشد ، هيأت رييسه  ابطال انتخابات را اعلام و به ترتيب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد انتخابات ، اقدام خواهد شد .

ب - هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن

ماده 17-  تعداد اعضاء اصلی هیات مدیره 7 نفر و تعداداعضاء علی البدل هيأت مديره 2 نفر و مدت زمان اعتبار فعالیت آن 3 سال می باشد که با رای کتبی و مخفی اعضاء حاضر در جلسه انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان براي دوره هاي بعدي در صورت حفظ شرايط لازم ، بلامانع است هرگونه تغییر در تعداد یا مدت زمان اعتبارفعالیت هیات مدیره در اختیار مجمع عمومی عادی می باشد.

ماده 18- هيأت مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات ، ظرف يك هفته اولين جلسه خود راتشكيل و از بين خود ، رئيس ، نايب رئيس ، خزانه دار و از بين اعضاي اصلي  هيأت مديره يا خارج از آن دبير را انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور را طي صورتجلسه اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك موردنياز به منظور انجام مراحل ثبت ، به اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی آذربایجان شرقی ارايه نمايد .

ماده 19- جلسات عادي هيأت مديره هر هفته يك بار تشكيل و با حضوراكثريت  اعضا رسميت مي يابد و تصميمات آن با آرا اكثريت اعضاي  حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنين برحسب ضرورت ، بنا به دعوت رئيس، نايب رئيس يا يك سوم اعضاي ، جلسه ي هيأت مديره به طور فوق العاده تشكيل مي گردد .

تبصره 1- خدمات هيأت مديره افتخاري است .

تبصره 2- غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب، بدون ارايه دليل موجه به عنوان استعفاي شخصي از سمت هيأت مديره تلقي مي گردد و عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين عضو مستعفي خواهند شد. تشخيص موجه يا غيرموجه بودن برعهده هيأت مديره خواهد بود .

ماده 20- هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي عادی در اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دريافت گواهينامه ثبت وسايرمدارك شناسايي  انجمن، به نام انجمن صنفي و با امضاي مشترك صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي انجمن صنفي( رئيس  یادبیرو خزانه دار ) ، در یکی از بانك هاي كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفي را در آن واريز نمايد .

ماده 21 – رئيس هيات مديره یادبیرباتفاق خزانه دار مشتركا صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و كلاً مسئولان اداري و مالي انجمن صنفي  بوده و حفظ كليه اموال ، دارائي ها ، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالي انجمن به عهده آن ها مي باشد .

تبصره – همه ي مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضاء رئيس هيات مديره يا دبير و با مهر انجمن و كليه اسناد مالي ، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند ؛ با امضاء مشترك رئيس هيات مديره یادبیرو خزانه دار با مهر انجمن صنفي معتبر خواهد بود .

ماده 22 - در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط، سلب عضويت يا غيبت غير موجه در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب ، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد . هيات مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به اداره کل تعاون،كار و رفاه اجتماعي اعلام  نمايد .

تبصره 1- مادامي كه اكثريت اعضاي هيأت مديره، سمت خود را حفظ نموده باشند، می تواند به فعا لیت خود ادامه دهد

تبصره 2- در صورت استعفا، فوت از دست دادن شرايط يا سلب عضويت اكثريت اعضاي هيأت مديره توسط مجمع عمومي فوق العاده ، انتخابات هيأت مديره بايد تجديد گردد. در اين صورت بازرسان يا يك سوم اعضاي انجمن صنفي مي توانند مجمع عمومي عادی را براي انجام انتخابات دعوت نمايند. به هر حال چنانچه ظرف شش ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد ؛ بازرسان یا يك سوم اعضا موظف هستند انحلال انجمن را به اطلاع اداره کل تعاون كارورفاه اجتماعي آذربایجانشرقی برساند .

ماده 23 - هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع عمومي عادی به منظور تجديد انتخاب مسئولان انجمن صنفي اقدامات لازم را به عمل آورد .

تبصره – هيأت مديره پس از پايان دوره ي  مسئوليت ، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسئول حفظ كليه دارائي ها واموال و اسناد و مدارك انجمن خواهد بود.

ماده 24 - ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره :

1- اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي .

2- دعوت مجامع عمومي درموعدمقررو بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي.

3- بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي .

4- تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي.

5- تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفي.

6- انتخاب ومعرفي نماينده به مراجع ذي صلاح براي موارد خاص و معين.

7- بررسي وضعيت مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن .

8- همكاري براي تاسيس و تقويت شركت هاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا .

9- وكالت و نمايندگي انجمن در مراجع و مجامع داخلی و بين المللي درحدود مقررات اين اساسنامه .

10- اتخاذ تصميم در مورد انعقاد پيمان هاي موردلزوم و بررسي وتصويب آئين نامه هاي داخلي .

11- تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي .

12- تعيين و اعزام نمايندگاني براي شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كميته هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت كار و نظاير آن با رعايت قوانين و مقررات .

13- تشكيل كميته هاي مختلف (در صورت لزوم ) از قبيل كميته حل اختلاف ، كميته عضويت ، كميته تداركات و پشتيباني ،كميته امور حقوقي، كميته رفاهي و ساير كميته ها .

14-هیأت مدیره مکلف است نتیجه حسابرسی قانونی امورمالی انجمن را در هرسال به مجمع عمومی عادی واداره کل تعاون ، کارورفاه اجتماعی استان ودرپایان دوره فعالیت به هیأت مدیره جدید انتخابی ارائه نماید

ماده 25 - رئيس هيأت مديره داراي وظايف و اختياراتي به شرح ذيل است :

1- مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هيأت مديره براي تشكيل مرتب جلسه.

2- اداره جلسات هيأت مديره وتنظيم صورتجلسه ها با همكاري منشي جلسه .

3- ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي وهيأت مديره به دبير وساير مسئولان انجمن صنفي ، براي اجرا و پي گيري آن .

4- امضاي كليه قرار دادها و احكام استخدامي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسئولان انجمن صنفي كه با تصويب هيأت مديره استخدام يابه كار گمارده خواهند شد.

5- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.

6- انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده رئيس قرار دارد.

تبصره- قسمتي از وظايف رئيس هئيت مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير انجمن خواهد بود.

ماده 26 - دبيرخانه انجمن صنفي تحت مسئوليت مستقيم دبير انجمن و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و مي تواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد رئيس هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره ، به كار گمارده مي شوند .

ماده 27 – وظايف واختيارات دبير :

1- حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفي .

2- انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن صنفي .

3- تهيه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها

4- تهيه دفاتر « عضويت » و « امور مالي » با نظر وزارت تعاون كار ورفاه اجتماعي و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها .

5- تهيه و تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود قوانين و مقررات .

6- ابلاغ  اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير قوانين و مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده مسئولان و اعضاي انجمن صنفي .

7- مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي ، هيأت مديره و بازرسان.

8- ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن و احكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاه هاي اداري به مسئولان مربوط.

9- انجام ساير اموري كه به نحوي با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.

10- دبیرمی تواندبه تشخیص خودیکنفررابه سمت قائم مقام دبیرازبین اعضاءحقیقی ونمایندگان حقیقی اعضاءحقوقی ویاازافرادخارج که ازلحاظ تجربی ومدیریت وحسن شهرت همترازاعضای هیأت مدیره باشد به هیأت مدیره  جهت تأیید معرفی نماید.

تبصره- كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيأت مديره مسئول هستند .

ماده 28- وظايف واختيارات خزانه دار :

خزانه دار مسئول امور مالي انجمن صنفي بوده وداراي وظايف واختياراتي به شرح ذيل است :

1- امضاي همه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئيس هيأت مديره یادبیرو ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.

2- اداره امور مالي انجمن ، تهيه و تنظيم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حساب هاي انجمن صنفي.

3- رسيدگي بر صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافت ها و پرداخت ها و تاييد و امضاي صورت حساب هاي مربوط .

4- نظارت برخريد ، فروش، اجاره و هر نوع عمل فعاليت ومسؤوليت درحفظ اموال منقول ، غير منقول، وجوه ، اسناد ، مدارك مالي وصحت معاملات انجمن صنفي .

5- ثبت كليه دريافتي ها وهزينه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي .

6- پيش بيني بودجه و هزينه هاي يك ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيأت مديره براي ارايه به مجمع عمومي .

تبصره 1-  خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه، زمینه لازم برای انجام حسابرسی قانونی ازامور مالي انجمن صنفي براي ارايه به مجمع عمومي واداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان اقدام و رونوشت آن را در اختيار بازرسان و اعضاء انجمن قرار دهد .

تبصره2- خزانه دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضاي بازرسان ،كليه دفاتر واسناد مالي انجمن صنفي را براي رسيدگي در محل انجمن صنفي در ازاي رسيد و براي مدت معين ، در اختيار آنان قرار دهد .

ج – بازرس يا بازرسان ، حدود وظايف واختيارات آنان

ماده 29 -  تعداد بازرسان اصلی 3 نفر  وعلی البدل 1 نفرخواهندبود که با راي کتبی ومستقيم اعضا از بين كانديداهاي واجد شرايط عضو انجمن براي مدت يك سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است.

تبصره- در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها ، بازرس يا بازرسان علي البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.

ماده 30- وظايف و اختيارات بازرسان :

1- نظارت بر همه ي اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه وهمچنين مراقبت در همه ي امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده .

2- رسيدگي و نظارت بر دفاتر واوراق و اسناد مالي و هزينه هاي انجمن صنفي و مراقبت درحسن جريان امور مالي و اداري انجمن صنفي.

3- پي گيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان و همچنين ارايه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي(حسب مورد ).

4- رسيدگي واظهار نظر درمورد گزارش مالي براي ارايه به مجمع عمومي .

5- اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم ، با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه .

6- شرکت در جلسات هيأت مديره(درصورت دعوت)، بدون داشتن حق راي .

تبصره- بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي وكليه محاسبات انجمن صنفي را رسيدگي و نظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانه انجمن صنفي تسليم نمايند . همچنين بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالي يك بار در مجمع عمومي سالانه به طور كتبي و رسمي گزارش نمايند .

ماده 31 ـ كميسيونها :

هيئت مديره بنا به مقتضيات با پيشنهاد دبير ميتواند كميسيونهائي كه اعضاء كمتر از سه نفر نباشد از بين داوطلبين اعضاء حقيقي و نمايندگان حقيقي اعضاء حقوقي انجمن از قبيل كميسيونهاي مندرج در ماده 36 براي مدتي كه از مدت عمل هيئت مديره تجاوز ننمايد انتخاب كند.

كميسيونها عبارتند از :

1 ـ كميسيون آمار و اطلاعات

2ـ كميسيون مطالعات امور فني و تهيه طرحها و نظارت كارها

3 ـ كميسيون امور حقوقي و مالياتي و بررسي قوانين و آئين نامه ها

4ـ كميسيون حل اختلاف

5ـ كميسيون امور اجتماعي و رفاهي و حمايت كاركنان اعضاي انجمن

6ـ كميسيون تبليغات و نشريات

7 ـ كميسيون اقتصادي ـ مالي و بانكي

8 ـ كميسيون كامپيوتر و خدمات

9 ـ كميسيون پيگيري

10ـ كميسيون امور بين المللي

11ـ ساير كميسيونهائي كه هيئت مديره صلاح بداند.

تبصره1 ـ هر يك از كميسيونهاي در بدو تشكيل برنامه عمليات خود را طبق مقررات اساسنامه تنظيم و جهت تصويب به هيئت مديره تسليم خواهد نمود.

تبصره2ـ بنا به تقاضاي كميسيونها دبير ميتواند از كارمندان وابسته و متخصصين امور ساختماني و اقتصادي وزارتخانه ها ـ بانكها و بنگاههاي دولتي و ملي و غيره عنداللزوم براي شركت در كميسيونها دعوت نمايد.

تبصره3ـ كميسيونها از بين اعضاء خود را يكنفر رئيس و يكنفر منشي و يكنفر مخبر انتخاب و به هيئت مديره معرفي نموده و خلاصه مذاكرات هر جلسه را در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء رسانيده نگهداري خواهند نمود.

تبصره 4 : در صورت غيبت رئيس ، منشي كميسيون وظايف او را انجام خواهد داد.

فصل چهارم

ساير مقررات

 

ماده 32- كانديداهاي عضويت در هيأت مديره و بازرسان ، اعضاي حقيقي يا نمايندگان اعضاي حقوقي ( شامل رييس هيات مديره يا يكي ديگر از اعضاي هيات مديره يا مدير عامل ) بوده كه بايستي داراي شرايط زير باشند :

1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران .

2- عدم وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي غيرقانوني .

3- نداشتن سوء پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد .

4- عدم اعتياد به مواد مخدر.

5- حداقل 3  سال سابقه عضويت انجمن صنفي مربوط، منتهي به زمان كانديداتوري و ادامه عضويت.

تبصره - كانديداهاي اولين دوره هيأت مديره و بازرسان از شرط مقرر در بند 5 معاف هستند .

تبصره 1-  هر شركت عضو فقط يك نفر را به عنوان كانديداي عضويت در هيات مديره يا بازرسان معرفي مي نمايد.

تبصره 2- در صورت استعفا از عضويت ، اخراج و يا انحلال شركت عضوي كه نماينده آن در اركان انجمن صنفي داراي سمتي است ماموريت آن نماينده نيز به تبع شركت متبوع و منتفي خواهد شد .

تبصره 3 – چنانچه نماينده اشخاص حقوقي عضو پس از انتخاب در ارکان انجمن صنفي ( هيات مديره – بازرسان ) به هر دليلي از عضويت در شركت متبوع خود خارج گردد ، پس از اعلام شركت به خودي خود از سمتي كه در انجمن صنفي دارد معزول و هيچگونه سمتي در انجمن صنفي نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علي البدل تفويض و در صورت نياز ، براساس مقررات انتخابات به عمل خواهد آمد .

ماده 33 – در اجراي ماده 18 آئين نامه انجمن هاي صنفي و کانون هاي مربوط ، به منظور نظارت بر انتخابات ، ثبت و آموزش اعضاء ، هر دوره حداقل 5 درصد حق عضويت دريافتي از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره كل تعاون کارورفاه اجتماعی استان واريز خواهد شد .

ماده 34 - در صورت بروز اختلاف بين اعضاي هيات مديره با يكديگر يا هيات مديره با بازرسان و يا اعضاي انجمن صنفي با هريك از اعضاي هيات مديره يا بازرسان ، حل آن مي تواند در وهله اول از طريق هيات داوري صورت گيرد . به اين منظور در صورت درخواست هريك از طرفين اختلاف ، مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقررات مربوط تشكيل و از بين خود 3 يا 5 نفر را براي حل اختلاف انتخاب مي نمايد. در صورت عدم پذيرش راي هيات داوري از سوي طرفين اختلاف ، نظر اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان لازم الرعایه خواهد بود

تبصره - هيات داوري پس از صدور راي خود ، منحل مي گردد .

ماده 35- مسئولان انجمن صنفي، مكلفند هر نوع مدارك، دفاتر و اسناد مورد درخواست اداره کل تعاون، كار ورفاه اجتماعي استان را براي بررسي در محل انجمن يا خارج از آن ، در اختیار آن قرار دهند .

ماده 36- انجمن صنفي در موارد زير منحل مي گردد :

1- در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده.

2- گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره وعدم  تجديد انتخابات آن.

3- در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور.

تبصره1-  انحلال انجمن ، موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرار داد منعقده قبلي نخواهد بود.

تبصره 2- چنانچه انجمن بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاه منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بين اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب سه يا پنج نفر به عنوان اعضاي هيأت تصفيه اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه، به اداره کل تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايد.

تبصره 3- چنانچه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس راي مراجع قضايي منحل گردد  و برگزاري مجمع عمومي فوق العاده امكان پذير نباشد ، حداكثر ظرف دو هفته بازرسان ورييس هيات مديره با نظارت اداره کل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان اين وظيفه را به عهده خواهند داشت که درصورت عدم وجود، هيأت تسويه اي مركب از 3 يا 5 نفر از اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع انجمن صنفي ، با نظارت اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي استان تشكيل گردد .

ماده 37 – چنانچه حداكثر تا پايان دوره ي اعتبار هيات مديره ، نسبت به برگزاري مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيات مديره اقدام نشده باشد ؛ بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضا اخطار مي دهند . پس از اخطار بازرسان، يك سوم اعضاي انجمن حداكثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند و چنانچه در اين مدت ( حداكثر 6 ماه پس از پايان دوره اعتبار هيات مديره ) ، تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان يا يك سوم اعضاي انجمن مكلف هستند انحلال انجمن را به اداره کل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان و در صورت دارا بودن عضويت كانون ، به كانون ذيربط نيز اعلام نمايند .

ماده 38- هيأت تصفيه مكلف است حداكثر ظرف 6 ماه با هماهنگي و راهنمايي اداره کل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان به همه ي حساب هاي انجمن رسيدگي نموده، ليست كاملي از كليه دارائي هاي انجمن صنفي شامل  اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي هاي انجمن را تهيه نموده، دارائي انجمن را پس از تصفيه همه حساب هـاي بدهكـاران و بستانكـاران و تأديه بدهي ها، ضمن تنظيم و امضـاي صورتجلسه اي مابقي را در صورت مازاد با نظارت اداره کل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان در اختيار کانون استان قرار دهند

ماده 39- انجمن به منظورانعکاس اخبارورویدادهای مربوط به بخش مسکن همچنین انتقال نقطه نظرات اعضاءبه همکاران خودمجازبه انتشارنشریه می باشد

 ماده 40- هر گونه ابهامي در اجراي مقررات اين اساسنامه ،تابع نظر اداره کل تعاون كار ورفاه اجتماعي استان مي باشد .

ماده 41 : هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت و ثبت اداره کل  تعاون كار و رفاه اجتماعي استان قابل اجرا مي باشد

.ماده 42- مهلت هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود .

اين اساسنامه در 4 فصل و 42 ماده و 50  تبصره در تاريخ 93/09/02 با اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده  انجمن صنفي كارفرمايي انبوه سازان مسکن وساختمان آذربایجانشرقی رسيد .