مسیر صفحه جاری : درباره انجمن»تاریخچه
تاریخچه انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی

دراجرای سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران به منظورساماندهی سازندگان انبوه مسکن ،حمایت ازانبوه سازان مسکن با تشکیل انجمنهای صنفی کارفرمائی دردستورکاروزارت مسکن وشهرسازی قرارگرفت.درهمین راستا با تشویق سازمان مسکن وشهرسازی استان هیئت موسسی مرکب ازآقایان: جمشیدبرزگر- محمدعلی نجاری کهنموئی- سعیدجوادزاده- خلیل قلی پور وبهروزشفق نیا تشکیل ومقدمات تاسیس انجمن صنفی کارفرمائی انبوه سازان استان فراهم گردید.
با توجه به فراخوان بعمل آمده ازکلیه انبوه سازان استان ،اولین جلسه مجمع عمومی درتاریخ 81/5/25 جهت تصویب اساسنامه پیشنهادی هیئت موسس وبرگزاری انتخابات هیئت مدیره تشکیل گردید.دراین جلسه اعضاء حاضرضمن تصویب اساسنامه پیشنهادی نسبت به انتخاب 5نفراعضاءاصلی هیئت مدیره و3نفربازرسان انجمن به شرح زیراقدام نمودند:
آقایان جمشید برزگر،محمدعلی نجاری،سعیدجوادزاده،اسماعیل قدری وداود کلاهدوزان به عنوان اعضاءاصلی هیئت مدیره به مدت دوسال وآقایان: حسین کرجانی، حمیدیزداندوست وخسرو بیرقی به عنوان بازرسان انجمن به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

در اولین جلسه هیئت مدیره ، انتخابات داخلی جهت تعیین سمت اعضای منتخب برگزار گردید و آقایان: جمشید برزگر به عنوان رئیس هیئت مدیره - محمدعلی نجاری کهنموئی به عنوان نائب رئیس - سعید جوادزاده به عنوان دبیر - داود کلاهدوزان به عنوان خزانه دار و اسماعیل قدری به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.

درتاریخ 82/3/25 جلسه مجمع عمومی عادی به منظورارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره ،قرائت گزارش بازرسان وبررسی بودجه پیشنهادی تشکیل وحاضرین درجلسه نسبت به تایید عملکرد سال 81 هیئت مدیره و تصویب بودجه پیشنهادی اقدام نمودند.همچنین درتاریخ یادشده جلسه مجمع عمومی فوق العاده به منظور اصلاح پاره ای ازمواد اساسنامه نیزتشکیل واصلاحات پیشنهادی مورد تصویب اعضای حاضردرجلسه قرارگرفت.

با توجه به اتمام دوره یکساله بازرسان درجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که درتاریخ 82/4/29 تشکیل گردیده بود آقایان: خلیل قلی پور، حسین کرجانی ،حمید یزداندوست به عنوان بازرس جهت یکسال انتخاب گردیدند.

نظربه اتمام دوره دوساله هیئت مدیره ودوره یکساله بازرسان درانتخابات بعمل آمده درجلسه مجمع عمومی عادی که درتاریخ 83/4/24 برگزارگردید آقایان:جمشید برزگر،محمد علی نجاری، سعید جوادزاده،اسماعیل قدری وخلیل قلی پوربه عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره به مدت دوسال وآقایان : حسین کرجانی ، حمید یزداندوست وسیف ا... شفیعی به عنوان بازرسان انجمن به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

در اولین جلسه هیئت مدیره ، انتخابات داخلی جهت تعیین سمت اعضای منتخب برگزار گردید و آقایان: جمشید برزگر به عنوان رئیس هیئت مدیره - محمدعلی نجاری کهنموئی به عنوان نائب رئیس - سعید جوادزاده به عنوان دبیر - خلیل قلی پور خلیلی به عنوان خزانه دار و اسماعیل قدری به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.

نظربه پاره ای اشکالات درمتن اساسنامه مصوب ونیازبه اعمال اصلاحات لازم جلسه مجمع عمومی فوق العاده ای درتاریخ 83/11/7 تشکیل وکلیه پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده به مجمع مورد تصویب حاضرین درجلسه قرارگرفت افزایش مدت ماموریت هیئت مدیره ازدوسال به سه سال نیزجزو مصوبات این جلسه بود.

نظربه اتمام ماموریت یکساله بازرسان منتخب درجلسه مجمع عمومی مورخ 83/4/24 جلسه مجمع عمومی درتاریخ 84/5/17 به منظور انتخاب بازرسان جدید تشکیل وبا توجه به رای گیری بعمل آمده آقایان:یوسف علیزاده مباشر، حسین کرجانی وحبیب اله قزوینیان به مدت یکسال به عنوان بازرسان اصلی انجمن انتخاب گردیدند.

درتاریخ 85/5/11 جلسه مجمع عمومی به منظور انتخاب بازرسان تشکیل وازمجموع آراء ماخوذه آقایان :حسین کرجانی، یوسف علیزاده مباشر،ناصرغیاث خواه به مدت یکسال به عنوان بازرسان اصلی انجمن انتخاب گردیدند.

با توجه به اتمام ماموریت سه ساله هیئت مدیره ویکساله بازرسان انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره وبازرسان دردستورکارمجمع عمومی مورخ 86/5/22 قرارگرفت که با رای اعضای حاضردرجلسه آقایان: جمشید برزگر،محمد علی نجاری،سعید جوادزاده،خلیل قلی پور وناصر غیاث خواه به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وآقایان : صمد جدیدالاسلام ،یوسف علیزاده مباشروداود شادروان به عنوان بازرسان اصلی انجمن انتخاب گردیدند.

در اولین جلسه هیئت مدیره ، انتخابات داخلی جهت تعیین سمت اعضای منتخب برگزار گردید و آقایان: جمشید برزگر به عنوان رئیس هیئت مدیره - محمدعلی نجاری کهنموئی به عنوان نائب رئیس - سعید جوادزاده به عنوان دبیر - خلیل قلی پور خلیلی به عنوان خزانه دار و ناصر غیاث خواه به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.

درجلسه مجمع عمومی مورخ 87/4/24 که به منظورارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره ،استماع گزارش بازرسان وبررسی بودجه پیشنهادی وانتخاب بازرسان تشکیل گردیده بود ونیز حاضرین درجلسه علاوه برتصویب عملکرد هیئت مدیره وبودجه پیشنهادی آقایان:صمد جدید الاسلام ،یوسف علیزاده مباشروداود شادروان را به عنوان بازرسان اصلی انجمن به مدت یکسال انتخاب نمودند.

درجلسه مورخ 88/3/31 مجمع عمومی عادی سالانه نیزکه جهت ارائه گزارش عملکردهیات مدیره،استماع گزارش بازرسان،بررسی بودجه پیشنهادی وبرگزاری انتخابات بازرسان تشکیل گردیده بود حاضرین درجلسه علاوه برتصویب عملکردهیات مدیره وبودجه پیشنهادی آقایان صمدجدیدالاسلام،یوسف علیزاده مباشروداودشادروان رابه مدت یکسال دیگربه عنوان بازرسان اصلی انجمن انتخاب نمودند.

با توجه به اتمام ماموریت سه ساله هیئت مدیره ویکساله بازرسان انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره وبازرسان دردستورکارمجمع عمومی مورخ 89/7/25 قرارگرفت که با رای اعضای حاضردرجلسه آقایان: جمشید برزگر،محمد علی نجاری،سعید جوادزاده،محمدحسن علیزاده نظمی وناصر غیاث خواه به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وآقایان : اسماعیل قدری، داود شادروان ومحسن حقیقت نیا به عنوان بازرسان اصلی انجمن انتخاب گردیدند.

در اولین جلسه هیئت مدیره ، انتخابات داخلی جهت تعیین سمت اعضای منتخب برگزار گردید و آقایان: جمشید برزگر به عنوان رئیس هیئت مدیره - محمدعلی نجاری کهنموئی به عنوان نائب رئیس - سعید جوادزاده به عنوان دبیر - محمدحسن علیزاده نظمی به عنوان خزانه دار و ناصر غیاث خواه به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.

درجلسه مجمع عمومی مورخ 90/8/23 که به منظورارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره ،استماع گزارش بازرسان وبررسی بودجه پیشنهادی وانتخاب بازرسان تشکیل گردیده بود ونیز حاضرین درجلسه علاوه برتصویب عملکرد هیئت مدیره وبودجه پیشنهادی آقایان:اسماعیل قدری،داود شادروان ومحسن حقیقت نیارا به عنوان بازرسان اصلی انجمن به مدت یکسال انتخاب نمودند.

درجلسه مجمع عمومی مورخ 91/8/9 که به منظورارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره ،استماع گزارش بازرسان وبررسی بودجه پیشنهادی وانتخاب بازرسان تشکیل گردیده بود ونیز حاضرین درجلسه علاوه برتصویب عملکرد هیئت مدیره وبودجه پیشنهادی آقایان:اسماعیل قدری،داود شادروان ومحسن حقیقت نیارا به عنوان بازرسان اصلی انجمن به مدت یکسال انتخاب نمودند.

با توجه به اتمام ماموریت سه ساله هیئت مدیره ویکساله بازرسان انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره وبازرسان دردستورکارمجمع عمومی مورخ 92/7/27 قرارگرفت که با رای اعضای حاضردرجلسه آقایان: جمشید برزگر،سعید جوادزاده،محمدحسن علیزاده نظمی ،ناصر غیاث خواه ومحسن حقیقت نیا به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وآقایان : اسماعیل قدری، علی خادم حسینی ومهدی جوان به عنوان بازرسان اصلی انجمن انتخاب گردیدند.

در اولین جلسه هیئت مدیره ، انتخابات داخلی جهت تعیین سمت اعضای منتخب برگزار گردید و آقایان: جمشید برزگر به عنوان رئیس هیئت مدیره - ناصر غیاث خواه به عنوان نائب رئیس - سعید جوادزاده به عنوان دبیر - محمدحسن علیزاده نظمی به عنوان خزانه دار و محسن حقیقت نیا به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.

درجلسه مجمع عمومی مورخ 93/9/2 که به منظورارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره ،استماع گزارش بازرسان وبررسی بودجه پیشنهادی وانتخاب بازرسان تشکیل گردیده بود ونیز حاضرین درجلسه علاوه برتصویب عملکرد هیئت مدیره وبودجه پیشنهادی آقایان: علی خادم حسینی، مهدی جوان امیرخیزی و یونس پناهشاهی را به عنوان بازرسان اصلی انجمن به مدت یکسال انتخاب نمودند. همچنین در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در همین تاریخ و به منظور اصلاحات اساسنامه انجمن تشکیل گردیده بود اصلاحات درخواستی انجمن به استحضار حضار رسید و پس از رأگیری باتفاق آرا مورد تصویب حاضرین قرار گرفت و در نهایت اساسنامه جدید جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

درجلسه مجمع عمومی مورخ 94/11/6 که به منظورارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره ،استماع گزارش بازرسان وبررسی بودجه پیشنهادی وانتخاب بازرسان تشکیل گردیده بود ونیز حاضرین درجلسه علاوه برتصویب عملکرد هیئت مدیره وبودجه پیشنهادی آقایان: یونس پناهشاهی، مهدی جوان امیرخیزی و علی خادم حسینی را به عنوان بازرسان اصلی انجمن به مدت یکسال انتخاب نمودند.

با توجه به اتمام ماموریت سه ساله هیئت مدیره ویکساله بازرسان انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره وبازرسان دردستورکارمجمع عمومی مورخ 95/9/16 قرارگرفت که با رای اعضای حاضردرجلسه آقایان: جمشید برزگر،ناصر غیاث خواه ،سعید جوادزاده،محمدحسن علیزاده نظمی ،علی خادم حسینی ،  محسن حقیقت نیا و بهزاد فرزام فرد به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وآقایان : یونس پناهشاهی، مهدی جوان امیرخیزی و احمد احمدپور به عنوان بازرسان اصلی انجمن انتخاب گردیدند.همچنین در جلسه مجمع عمومی فوق العاده بندهایی از اساسنامه مورد اصلاح قرار گرفت که اهم آن مجوز عضویت انجمن در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان بود.

در اولین جلسه هیئت مدیره ، انتخابات داخلی جهت تعیین سمت اعضای منتخب برگزار گردید و آقایان: جمشید برزگر به عنوان رئیس هیئت مدیره - ناصر غیاث خواه به عنوان نائب رئیس - سعید جوادزاده به عنوان دبیر - محمدحسن علیزاده نظمی به عنوان خزانه دار و علی خادم حسینی ،  محسن حقیقت نیا و بهزاد فرزام فرد به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.

درجلسه مجمع عمومی مورخ 97/9/7 که به منظورارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره ،استماع گزارش بازرسان وبررسی بودجه پیشنهادی وانتخاب بازرسان تشکیل گردیده بود ونیز حاضرین درجلسه علاوه برتصویب عملکرد هیئت مدیره وبودجه پیشنهادی آقایان: یونس پناهشاهی، مهدی جوان امیرخیزی و احمد احمد پور را به عنوان بازرسان اصلی انجمن به مدت یکسال انتخاب نمودند.

اواخر سال 1398 که انجمن قصد برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالانه را داشت متأسفانه کشور دچار اپیدمی گردید و به همین علت برگزاری مجامع عمومی با دستور ستاد ملی مقابله با کرونا ممنوع اعلام گردید که خوشبختانه اخیراً با بهبود نسبی اوضاع جامعه ، مجوز برگزاری با رعایت پروتکل های بهداشتی صادر گردید. در تاریخ 1400/8/30 ابتدا جلسه عمومی فوق العاده با رسمیت یافتن جلسه از لحاظ تعداد حاضرین وارد دستور جلسه گردید که بندهای زیر با تأیید اکثریت آراء حاضرین به اساسنامه انجمن اضافه گردید: 1- درج برگزاری مجمع مجازی در صورت بروز شرایط اپیدمی   2- افزایش مدت اعتبار فعالیت بازرسان از یکسال به دوسال   3- الحاق انجمن به اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان در اجرای ماده 5 قانون بهبود محیط کسب وکار و آئین نامه اجرائی آن

سپس جلسه مجمع عمومی عادی با دستور جلسه تعیین شده آغاز شد و پس از آن گزارش عملکرد هیئت مدیره قرائت و مورد تأیید قرار گرفت، سپس گزارش بازرسان انجمن که حاکی از تأیید عملکرد هیئت مدیره در دوره مورد اشاره می باشد قرائت گردید. همچنین گزارش ترازنامه سالهای 1398،1397 و 1399 و بودجه پیشنهادی سال 1400 توسط خزانه دار محترم قرائت و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. در خاتمه انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن پس از معرفی کاندیداهای محترم در هر بخش انجام پذیرفت و آقایان : جمشید برزگر، سعید جوادزاده اصل، محمدحسن علیزاده نظمی، محسن حقیقت نیا، ناصر غیاث خواه، علی خادم حسینی و بهزاد فرزام فرد به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال و آقایان : مهدی جوان امیرخیزی، یونس پناهشاهی و احمد احمد پور نیز بعنوان بازرسان انجمن برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.

در اولین جلسه هیئت مدیره که در تاریخ 1400/9/9  جهت تعیین سمت اعضای منتخب برگزار گردید  آقایان: جمشید برزگر به عنوان رئیس هیئت مدیره - ناصر غیاث خواه به عنوان نائب رئیس - سعید جوادزاده به عنوان دبیر - محمدحسن علیزاده نظمی به عنوان خزانه دار و علی خادم حسینی ،  محسن حقیقت نیا و بهزاد فرزام فرد نیز به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.